Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Pamokų laikas

1.    8:00-8:45

2.    8:55-9:40

3.    9:50-10:35

4.  10:55-11:40

5.  12:00-12:45

6.  12:55-13:40

7.  13:50-14:35

8.  14:45-15:30

Without fail, there are numerous aspects you perhaps think about remedies. What medications you can order online? Viagra is one of the best-known remedies of all time. What about sexual existence and "propecia"? Apparently "propecia generic" is a very much complicated matter. More information about this question available at "http://finasteride.me/finasteride-dosage.html". Fortunately most of problems with sexual health can be treated. Unfortunately nearly all over-the-counter medications have some kind of dangerous side effects, from headache to death. Without fail, online apothecary can naturally help you for solving your all health difficulties.

Naudingos nuorodos

  1

Pasiruošusi Jums padėti Panevėžio ,,Saulėtekio”progimnazijos Vaiko gerovės komisija
 ( VGK):


Jovita Anilionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui-   VGK pirmininkė,
Irena Gasiūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui- VGK pavaduotoja,
Aušra Miliauskienė, socialinė pedagogė, narė,
Aura Svetikienė, psichologė, narė,
Miglė Vitkūnienė, specialioji pedagogė-logopedė, narė,
Aurelijus Navickas, tėvų atstovas, narys,
Virgilijus Karosas, technologijų mokytojas, narys.
VGK sekretorė – Asta Masiliūnienė

Vaiko gerovės komisija progimnazijoje dirba kaip komanda ir vadovaujasi šiais principais:

● išklauso vaiką tiesiogiai arba per jo tėvus;
● priimdama su vaiku susijusius sprendimus, atsižvelgia į vaiko amžių ir brandą, jo psichikos ir fizinius ypatumus, sveikatos būklę, ugdymosi poreikius, vaiko ir tėvų interesus ir lūkesčius, socialinę aplinką ir kitas aplinkybes;
● priimdama sprendimus teikia pirmenybę vaiko interesams;
● pagalbos prieinamumui neturi įtakos vaiko etninė kilmė, rasė, lytis, socialinė jo tėvų padėtis, vaiko neįgalumas ar panašūs veiksniai;
● informacija, reikalinga vaiko problemai spręsti, yra nevieša ir prieinama tik tiems asmenims, kurie tiesiogiai susiję su problemos sprendimu;
● bendradarbiauja su Panevėžio Pedagogine-psichologine tarnyba, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais ir kitomis institucijomis.

KĄ VEIKIA VAIKO GEROVĖS KOMISIJA PROGIMNAZIJOJE?

● rūpinasi saugios aplinkos mokykloje kūrimu;
● rūpinasi mokinių mokymosi sėkme;
● nagrinėja mokyklą vengiančių lankyti mokinių menkos motyvacijos, nesėkmingo mokymosi priežastis ir teikia tėvams ir mokytojams rekomendacijas;
● organizuoja prevencijos, sveikatos stiprinimo programų įgyvendinimą mokykloje;
● pataria mokyklos vadovui, kaip geriau organizuoti socialinę paramą – mokinių maitinimą, aprūpinimą ir mokinių sveikatos priežiūrą;
● vertina specialiuosius mokinių ugdymosi poreikius, teikia siūlymus ir rekomendacijas tėvams, mokytojams, mokyklos administracijai dėl ugdymosi aplinkos pritaikymo, specialistų pagalbos, ugdymo programų, specialiųjų mokymo ir techninės pagalbos priemonių naudojimo ;
● jei būtina, siūlo tėvams, kad vaiko specialieji ugdymosi poreikiai būtų įvertinti pedagoginės psichologinės tarnybos;
● teikia informaciją tėvams ir kitiems mokyklos bendruomenės nariams apie švietimo pagalbos teikimo galimybes mokykloje ir už jos ribų;
● padeda spręsti mokinių tarpusavio santykių, pedagogų ir mokinių santykių problemas, siūlo pedagogams būdus šiems santykiams gerinti;
● analizuoja vaikų elgesio taisyklių pažeidimus mokykloje, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, ieško šių problemų sprendimo būdų;
● analizuoja vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą;
● atsitikus netikėtam skaudžiam įvykiui,teikia psichologinę pagalbą mokyklos bendruomenės nariams.

 

Without fail, there are numerous aspects you perhaps think about remedies. What medications you can order online? Viagra is one of the best-known remedies of all time. What about sexual being and "propecia"? Apparently "propecia generic" is a very complicated matter. More information about this problem available at "http://finasteride.me/finasteride-dosage.html". Fortunately most of problems with sexual soundness can be treated. Unfortunately nearly all over-the-counter medications have some kind of dangerous side effects, from headache to death. Without fail, online pharmacy can naturally help you for solving your all soundness difficulties.

Copyright © 2017 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.