Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos mokinių mokymosi krūvio reguliavimo tvarkos aprašas

 I. Bendrosios nuostatos.

 1. Kontrolinis darbas – mokinio žinių, gebėjimų patikrinimas baigus temą, skyrių, kurso dalį, kuris atliekamas raštu ir trunka ne mažiau kaip 30 minučių.
 2. Savarankiškas darbas – darbas, kurio trukmė pamokoje neribojama, skirtas sužinoti, kaip mokinys geba pritaikyti įgytas žinias bei gebėjimus. Jo metu mokiniai atlieka mokytojo pateiktas užduotis iš jau išmoktų programoje numatytų temų. Savarankiško darbo metu mokiniai, mokytojui leidus, gali naudotis vadovėliais ar kita informacija. Patikrinimas gali vykti pasirinktinai, tai yra galima tikrinti ne visų mokinių darbus. Savarankiško darbo įvertinimas į dienyną nėra privalomas, jis gali būti vertinamas kaupiamuoju vertinimu.
 3. Apklausa žodžiu ar raštu – greitas mokinio ar klasės žinių patikrinimas iš 1-2 pamokų, namų darbų, kurių trukmė mažiau nei 30 minučių.
 4. Testas – darbas, kurio trukmė pamokos eigoje neribojama. Testo užduotyse pateikiami ir galimi atsakymo variantai (tai specifinis, išskirtinis testo bruožas). Testu nelaikomas rašomasis darbas, kurio metu užduotyse prašoma įrašyti teisingą žodinį atsakymą (atsakymą argumentuoti raštu).
 5. Atsiskaitomieji darbai – įvairaus tipo mokinių darbai, kurie tikrina mokinio žinias, gebėjimus ir už kuriuos rašomas įvertinimas tiesiai į dienyną.
 6. Atsiskaitomųjų darbų tvarkaraštis – tvarkaraštis, kuriame mokytojai nurodo atsiskaitomųjų darbų darbo datą.

 

II. Atsiskaitomųjų darbų planavimo, skyrimo, derinimo ir fiksavimo tvarka.

 1. Kontroliniai darbai planuojami dalykų ilgalaikiuose planuose.
 2. Kontrolinių, savarankiškų darbų užduotis, atitinkančias išeitą kursą, rengia dalyko mokytojas, remdamasis Bendrosiomis programomis arba naudodamasis kitų autorių parengta didaktine medžiaga. Rekomenduojama užduotis pateikti taip, kad būtų nurodytas kiekvienos užduoties ar klausimo įvertinimo balas.
 3. Mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių, atsiskaitomųjų darbų užduotys sudaromos pagal mokytojų parengtas pritaikytas ar individualizuotas programas, atsižvelgiant į jų gebėjimus, fizinius, psichologinius ypatumus.
 4. Mokiniai gali rašyti tik vieną atsiskaitomąjį darbą per dieną (darbas, kuriam reikia pasirengti iš anksto, kuris tikrina daugiau kaip 2 temų žinias ir gebėjimus ir kurio įvertinimas rašomas tiesiai į dienyną) ir vieną savarankišką darbą. Per savaitę 1-4 klasių mokiniai gali atlikti ne daugiau kaip du kontrolinius darbus ir ne daugiau kaip du savarankiškus darbus. Per savaitę 5-6 klasių mokiniai gali mokiniai gali atlikti ne daugiau kaip du kontrolinius darbus ir ne daugiau kaip tris savarankiškus darbus. Per savaitę 7-8 klasių mokiniai gali atlikti ne daugiau kaip tris kontrolinius darbus ir ne daugiau kaip tris savarankiškus darbus.
 5. Atsiskaitomųjų darbų grafike TAMO dienyne mokytojai ne vėliau kaip prieš savaitę nurodo, kada yra planuojamas atsiskaitomasis darbas. Atsiskaitomųjų darbų grafikus dalykų mokytojai derina tarpusavyje.
 6. Pavaduotojas ugdymui vykdo priežiūrą, kaip pildomas atsiskaitomųjų darbų grafikas TAMO dienyne.
 7. Dėl svarbių priežasčių mokytojai, suderinę su mokiniais, turi teisę kontrolinio darbo laiką keisti.
 8. Mokinys privalo parašyti visus dalyko suplanuotus kontrolinius darbus.
 9. Mokinys, nerašęs kontrolinio darbo, privalo už jį atsiskaityti:
  1. grįžęs į mokyklą po ligos, mokinys privalo parašyti kontrolinius darbus per 2 savaites, suderinęs laiką su mokytoju;
  2. mokinys, praleidęs tik kontrolinio darbo pamoką, privalo parašyti kontrolinį darbą per 1 savaitę mokytojo nurodytu laiku;
  3. jei mokinys po ligos grįžo į mokyklą likus iki pusmečio pabaigos mažiai nei savaitė, rekomenduojama kontrolinį darbą nukelti į kitą pusmetį.
 10. Paskutinę pusmečio savaitę rekomenduojama nerašyti kontrolinių darbų.
 11. Paskutinę dieną prieš mokinių atostogas ir pirmą dieną po mokinių atostogų atsiskaitomųjų darbų rašymas neorganizuojamas.
 12. Rekomenduojama kontrolinių darbų neperrašyti.
 13. Apie savarankiško darbo rašymą mokinius informuoti nebūtina, nebent darbui atlikti reikalingas išankstinis pasiruošimas.
 14. Apie apklausą raštu mokinius iš anksto informuoti ir fiksuoti atsiskaitomųjų darbų grafike nebūtina.

III.Namų darbų reguliavimo tvarka.

 1. Panevėžio      „Saulėtekio“ progimnazijos mokinių mokymosi krūvio reguliavimo tvarkos      aprašas (toliau Aprašas) parengtas vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi      pagal bendrojo ugdymo programas aprašu, patvirtintu švietimo ir mokslo      ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr.ISAK-556 (2012 m. gegužės 8 d.      įsakymo Nr.V-776 redakcija), Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo      samprata (patvirtinta Švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d.      įsakymu Nr.ISAK- 253).
 2. Aprašas      reglamentuoja 1-4, 5-8 klasių mokinių mokymosi krūvio reguliavimo      principus.
 3. Vartojamos      sąvokos:

1. Namų darbų užduotys gali būti:

 • Trumpalaikės      – jas mokinys privalo atlikti iki      kitos dalyko pamokos;
 • Ilgalaikės –      jas privalo atlikti iki sutartos datos. Ilgalaikes užduotis galima laikyti      atsiskaitomaisiais darbais.

2. Laikomasi susitarimų dėl namų darbų skyrimo laiko.

   Maksimalus namų darbų krūvis pagal dalykus (savaitei - minutėmis) paskirstytas lentelėje:

Dalykas

2

klasė

3

klasė

4

klasė

5

klasė

6

klasė

7

klasė

8

klasė

Lietuvių   kalba 15 150 150 150 100 120 120
Anglų   kalba - 20 30 90 90 100 100
Rusų   kalba, vokiečių kalba - - - - 30 40 50
Matematika 15 120 90 120 100 120 120
Pasaulio   pažinimas - 10 30 - - - -
Gamta   ir žmogus - - - 30 30 - -
Biologija - - - - - 40 20
Fizika - - - - - 30 40
Chemija - - - - - - 40
Istorija - - - 30 30 40 40
Geografija - - - - 30 40 40
Informacinės   technologijos - - - 10 10 10 -
Kiti   dalykai - - - 20 10 30 30
Iš   viso per savaitę:

30 min. arba

0,5 val.

300 min.

arba

5 val.

300 min.

arba

5 val.

450 min.

arba

7,5 val.

450 min.

arba

7,5 val

570 min.

arba

9,5 val.

600 min.

arba

10 val.

3. Namų darbų apimtis reguliuojama bendradarbiaujant klasėje dirbantiems mokytojams. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, namų darbai skiriami atsižvelgiant į jų gebėjimus, fizinius, psichologinius ypatumus.

4.Raštu namų darbų atlikimas yra privalomas.

5.Tris kartus raštu neatlikęs namų darbų mokinys gali būti vertinamas nepatenkinamu pažymiu.

4. Namų darbų apimtis mažinama savaitgaliais ir švenčių dienomis.

5. Namų darbai neskiriami atostogoms.

IV. 5 klasės mokinių adaptacinio laikotarpio organizavimo tvarka.

1.Mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo pirmąją dalį, skiriamas trijų mėnesių adaptacinis laikotarpis.

2. Per adaptacinio laikotarpio pirmą mėnesį mokinių žinios ir pasiekimai pažymiais nevertinami. Mokinių pasiekimai aptariami žodžiu.

3. Antrą ir trečią mėnesį mokinių pasiekimai vertinami tik patenkinamais pažymiais.

     V. Baigiamosios nuostatos.

1. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, negali būti daugiau kaip 7 pamokos per dieną.

2. Klasių vadovai pasirašytinai supažindina 5-8 klasių mokinius su Aprašu.

3.Mokinių tėvai supažindinami su Aprašu klasių tėvų susirinkimų metu.

4. Aprašo įgyvendinimo kontrolę vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

5. Aprašas skelbiamas mokyklos interneto svetainėje.

Copyright © 2021 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.