Ugdymas karjerai

Ugdymo karjerai veiklą progimnazijoje koordinuoja Mokinių ugdymo karjerai darbo grupė
Tikslas:
Kryptingai plėtoti profesinio orientavimo paslaugų sistemą progimnazijoje. Bendradarbiauti su Panevėžio m. gimnazijomis, profesinio ugdymo įstaigomis ir kitais socialiniais partneriais.
Uždaviniai:
●Padėti klasių vadovams, dalykų mokytojams kokybiškai teikti profesinio orientavimo paslaugas mokiniams, mokinių tėvams.
●Inicijuoti ir dalyvauti projektuose, kurie padėtų plėtoti profesinio orientavimo paslaugų sistemą progimnazijoje.
●Kaupti ir skleisti informaciją profesio orientavimo klausimais.
●Organizuoti karjeros renginius.
●Organizuoti progimnazijos mokinių profesinį veiklinimą.
●Dalyvauti seminaruose, konferencijose, kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ugdymo karjerai klausimais.
●Vykdyti ugdymo karjerai veiklų stebėseną progimnazijoje. 


Grupės nariai:
Jovita Anilionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, grupės koordinatorė;
Jolita Grižienė, socialinė pedagogė metodininkė; 
Aura Svetikienė, psichologė;
Virginija Gugaitė, psichologė;
Virginija Žičkaitė, dorinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Violeta Pudrigailienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Miglė Vitkūnienė, specialioji pedagogė metodininkė;
Laimutė Šikšnienė, bibliotekos vedėja.

Ugdymo karjerai informacinis centras veikia mokyklos bibliotekoje 48 kabinete
Darbo laikas
Trečiadienis 14.30-15.30


Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė www.mukis.lt
Atvira informavimo, konsultavimo, orientavimo sistema www.aikos.lt


Ugdome šias karjeros kompetencijas:

 


Karjeros planavimo žingsniai
Kam to reikia? Arba karjeros planavimo žingsniai:
Pirmas žingsnis – http://www.youtube.com/watch?v=a5n8y2HicsY
Antras žingsnis – http://www.youtube.com/watch?v=7kXO8lVaHZk&feature=relmfu
Trečias žingsnis – http://www.youtube.com/watch?v=GkpJcCFstnc&feature=relmfu
Ketvirtas žingsnis – http://www.youtube.com/watch?v=qVix8yoEQnE&feature=relmfu