Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Tarptautinis projektas „Integruotas dalyko ir vokiečių kalbos mokymas Lietuvos mokyklose“ (CLILIG@Litauen) „Saulėtekio“ progimnazijoje


   „Saulėtekio“ progimnazija, siekdama formuoti naują mokinių požiūrį į dalykų mokymąsi, sukurti motyvuojančią aplinką, skatinti kalbines kompetencijas, dalytis gerąja patirtimi su kitomis mokyklomis, pirmoji Panevėžio mieste įsijungė į šio projekto veiklą.
Vokiečių kalbos mokytoja Daiva Gedeikienė ir istorijos mokytoja Elvyra Rūkštelienė rugpjūčio mėnesį dalyvavo Vilniuje Goethe ҆s instituto surengtame įvadiniame seminare, kuris buvo skirtas integruotam dalyko ir vokiečių kalbos mokymui. Jame dalyvavo geografijos, istorijos, dailės, technologijų ir vokiečių kalbos mokytojai. Susipažinome su kolegomis iš kitų miestų mokyklų, sužinojome apie integruotų pamokų galimybes bei jų pritaikymą ugdymo procese, pamokų modeliavimą, integracijos pavyzdžių, kūrėme integruotas užduotis pamokai, planavome istorijos ir vokiečių kalbos integruotą pamoką, atlikome eksperimentą su rinkiniu "EcoLabBox", skirtu oro, vandens ir dirvožemio užterštumui nustatyti.
Gruodžio 9-10 dienomis Kaune vyko antrasis seminaras, kuris buvo skirtas mokyklų vadovams, dalykų ir vokiečių kalbos mokytojams. Jo tema „IDUKM: integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas, jo pagrindiniai principai, tikslai ir įgyvendinimo būdai“. Kartu su mokytojomis seminare dalyvavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Gasiūnienė.
IDUKM tikslas - dalyko ir užsienio kalbos kompetencijų ugdymas. Dvikalbio dalyko mokymo(si) vokiečių kalba dėmesio centre yra dalyko turinys.
Visi projektą vykdantys mokytojai dalyvauja praktiniuose mokymuose, kuriuose susipažįsta su originalia mokymo(si) medžiaga iš Vokietijos leidyklų bei kartu mokosi, kaip šią medžiagą pritaikyti savo pamokose.
Dabartiniu metu projekte dalyvauja apie 60 Lietuvos mokyklų ir daugiau nei 70 mokytojų komandų, sudarytų iš vokiečių kalbos ir kitų dalykų mokytojų.
Integruoto vokiečių kalbos ir dalyko mokymo programos vykdomos su įvairaus amžiaus mokiniais (nuo 5 iki 11 klasės), pradedant pavienėmis dalykų pamokomis su vokiečių kalbos integracija ir baigiant visus mokslo metus trunkančiais kassavaitiniais moduliais arba būreliais.
Kiekvienas mokomasis dalykas yra savaip svarbus, tad, norint, kad mokiniai savo žinias ir gebėjimus galėtų panaudoti gyvenime, reikia sieti vienus mokomuosius dalykus su kitais.
Projekto privalumai:
- IDUKM paįvairina pamokas, leidžia mokiniams pamatyti dalyką kitaip;
- didėja mokinių mokymosi motyvacija;
- mokiniai mokosi bendrauti bei bendradarbiauti;
- integracija pagilina, išplečia ir susieja žinias bei gebėjimus;
- mokymas ir mokymasis tampa efektyvesnis;
- galima pritaikyti įvairioms amžiaus grupėms ir gebėjimų lygiams;
- skatinamas skirtingų dalykų mokytojų bendradarbiavimas;
- galimybė mokytojams bendradarbiauti su kolegomis iš kitų Lietuvos mokyklų;
- integruotos pamokos skatina mokytojus kelti savo kompetenciją, nuolat atnaujinti ir tobulinti mokymo turinį.
Mokytojai reguliariai veda atviras pamokas, kurias stebi ir aptaria projekto dalyviai bei visi besidomintys kolegos.
Projekte dayvaujantys mokytojai renka ir dokumentuoja su projektu susijusią medžiagą ir jo eigą. Daugelyje mokyklų ir mokiniai renka su projektu susijusius savo darbus. Jie laikomi specialiuose aplankuose. Mokytojų ir mokinių aplankai yra puiki priemonė pasikeisti gerąja patirtimi arba skaidriam darbui su mokiniais ir jų tėvais.
Mūsų mokyklos mokytojai turi patirties planuoti ir su mokiniais vykdyti integruotas veiklas ne tik mokykloje, bet ir įvairiose erdvėse mieste, regione bei su kitų šalių mokiniais.
Mes, projekte dalyvaujančios mokytojos, šiais mokslo metais planuojame vesti atviras pamokas sausio, kovo ir balandžio mėnesiais.
Patirtis rodo, kad būtų tikslinga ateinančiais mokslo metais penktose klasėse pasiūlyti ir įgyvendinti integruotą istorijos ir vokiečių kalbos mokymą.


Vokiečių kalbos mokytoja Daiva Gedeikienė,

istorijos mokytoja Elvyra Rūkštelienė

Copyright © 2020 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.