Pasiruošusi Jums padėti Panevėžio ,,Saulėtekio” progimnazijos Vaiko gerovės komisija
 ( VGK):

  1. Jovita Anilionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė, vadovauja Komisijos darbui, atsakinga už lankomumo, pažangumo ir elgesio problemų sprendimą, už smurto prevenciją ir intervenciją;
  2. Irena Gasiūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkės pavaduotoja, atsakinga už gyvenimo įgūdžių programų įgyvendinimą;
  3. Jolita Grižienė, socialinė pedagogė, narė, atsakinga už smurto ir patyčių prevencijos įgyvendinimą bei socialinės paramos mokiniams organizavimą, bendradarbiavimą su institucijomis, sprendžiant vaiko gerovės ar krizės valdymo klausimus;
  4. Aura Svetikienė, pradinių klasių mokytoja, psichologė, narė, atsakinga už programų, tyrimų, susijusių su bendruomenės psichine sveikata inicijavimą ir koordinavimą, mokyklos ugdymo( si) aplinkos, mokinių saugumo vertinimą, krizės valdymą;
  5. Miglė Vitkūnienė, specialioji pedagogė-logopedė, narė, atsakinga už mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, bendradarbiavimą su PPT;
  6. Aurelijus Navickas, tėvų atstovas, narys, atsakingas už tapinstitucinį bendradarbiavimą;
  7. Virgilijus Karosas, technologijų mokytojas, narys, atsakingas už smurto ir patyčių prevenciją ir intervenciją;
  8. Asta Masiliūnienė – VGK sekretorė