BENDRAJAI UGDYMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI SKIRIAMŲ VALANDŲ PASKIRSTYMAS 2018-2019 MOKSLO METAMS

(1-4 klasės)

 

Dalykai

Savaitinių pamokų skaičius

1-os abcd  klasės

2-os abcd klasės

3-ios abcd klasės

4-os abc klasės

Dorinis ugdymas (etika, tikyba)

1

1

1

1

Lietuvių kalba (gimtoji)

8

7

7

7

Anglų kalba (užsienio)

-

2

2

   2

Matematika

4

5

 5

4

Pasaulio pažinimas

2

2

2

2

Dailė ir technologijos

2

2

2

2

Muzika

2

2

2

2

Kūno kultūra

2

2

2

2

Šokis

1

1

1

1

Informatika

1* 1* 1* 1*

Savaitinių pamokų  skaičius mokiniui

    23

    24/25

    24/25

    23/24

Pastabos:

       1. * Informatikos mokymui skiriama 1 pamoka iš mokinių ugdymosi poreikių tenkinimo valandų visose pirmose, 2d, 3c, 4a klasėse.

Apsvarstyta mokyklos mokytojų tarybos posėdyje 2018-06-14, protokolo Nr.5 ir mokyklos tarybos posėdyje 2018-06-19 protokolo Nr.3   


 

BENDRAJAI UGDYMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI SKIRIAMŲ VALANDŲ PASKIRSTYMAS  2018-2019 MOKSLO METAMS

(5-8 klasės)

 

 

Dalykas, modulis

Savaitinių pamokų skaičius

5-os abc klasės

6-os abcd klasės

7-os abc klasės

8-os abc klasės

Dorinis ugdymas (etika, tikyba)

1

1

1

1

Lietuvių kalba ir literatūra

5

5

5

5

Anglų kalba (1-oji užsienio)

3

4*

4*

     4*

Rusų/vokiečių k. (2-oji užsienio)

-

2

2

2

Matematika

4

4

       4

4

Informacinės technologijos

1

1

1

-

Gamta ir žmogus

2

2

-

-

Biologija

-

-

2

1

Chemija

-

-

-

2

Fizika

-

-

1

2

Istorija

2

2

2

2

Geografija

-

2

2

2

Dailė

1

1

1

1

Muzika

1

1

1

1

Technologijos

2

2

2

1

Kūno kultūra

3

2

2

2

Žmogaus sauga

1

-

-

1

Linksmasis programavimas

 

1*      

Lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos įgūdžių gilinimas

  1*  
Kalbos ir teksto suvokimo įgūdžių gilinimas       1*

Savaitinis pamokų skaičius mokiniui

    27

    29

     30

    32

 

 

Pastabos:

1. * 6, 8-ose klasėse anglų kalbos mokymui skiriama 1 papildoma pamoka iš mokinių ugdymosi poreikių tenkinimo valandų.
2. * 5abcd klasėse skiriama po 1 pamoką „Linksmajam programavimui“ (kaip Verslumo ugdymo elementui) iš mokinių ugdymosi poreikių tenkinimo valandų.
3. * 7abcd klasėse skiriamas modulis „Lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos įgūdžių gilinimas“ iš mokinių ugdymosi poreikių tenkinimo valandų. Mokiniai suskirstyti į mobilias 6 grupes pagal NMPP rezultatus.
4. * 8abc klasėse skiriama po 1 pamoką „Kalbos ir teksto suvokimo įgūdžių gilinimui“ iš mokinių ugdymosi poreikių tenkinimo valandų

Apsvarstyta mokyklos mokytojų tarybos posėdyje 2018-06-14, protokolo Nr.5 ir mokyklos tarybos posėdyje 2018-06-19 protokolo Nr.3