BENDRAJAI UGDYMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI SKIRIAMŲ VALANDŲ PASKIRSTYMAS 2019-2020 MOKSLO METAMS

(1-4 klasės)

 

Dalykai

Savaitinių pamokų skaičius

1-os   klasės

2-os  klasės

3-ios klasės

4-os klasės

Dorinis ugdymas

 (etika, tikyba)

1

1

1

1

Lietuvių kalba (gimtoji)

8

7

7

7

Anglų kalba (užsienio)

-

2

2

     2

Matematika

4

5

4

5

Pasaulio pažinimas

2

2

2

2

Dailė ir technologijos

2

2

2

2

Muzika

2

2

2

2

Fizinis ugdymas

2

2

2

2

Šokis

1

1

1

1

Savaitinių pamokų

 skaičius mokiniui

 22

    24

  23

 24

 

Apsvarstyta mokyklos mokytojų tarybos posėdyje 2019-06-10, protokolo Nr.3 ir mokyklos tarybos posėdyje 2019-08-27, protokolo Nr.2


 

BENDRAJAI UGDYMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI SKIRIAMŲ VALANDŲ PASKIRSTYMAS  2018-2019 MOKSLO METAMS

(5-8 klasės)

 

 

Dalykas, modulis

Savaitinių pamokų skaičius

5-os abc klasės

6-os abcd klasės

7-os abc klasės

8-os abcd klasės

Dorinis ugdymas

 (etika, tikyba)

1

1

1

1

Lietuvių kalba ir literatūra

5

5

5

5

Anglų kalba (1-oji užsienio)

3

3

3

4*

Rusų/vokiečių k. (2-oji užsienio)

-

2

2

2

Matematika

4

4

4

4

Informacinės technologijos

1

1

0,5*

-

Gamta ir žmogus

2

2

-

-

Biologija

-

-

2

1

Chemija

-

-

-

2

Fizika

-

-

1

2

Istorija

2

2

2

2

Geografija

-

2

2

2

Dailė

1

1

1

1

Muzika

1

1

1

1

Technologijos

2

2

2

1

Fizinis ugdymas

3

3

2

2

Žmogaus sauga

1

-

-

1

Linksmasis programavimas

1*

     

Verslumo ugdymo pagrindai

 

1*

   

Lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos įgūdžių gilinimas

   

0,5*

 

Kalbos ir teksto suvokimo įgūdžių gilinimas

     

1*

Savaitinis pamokų skaičius mokiniui

    27

    30

     29

32

 

 

Pastabos:

  1. * 5-ose  klasėse  skiriama po 1 pamoką - Linksmajam programavimui  (kaip Novatoriško verslumo ugdymo elementui) iš mokinių ugdymosi poreikių tenkinimo valandų.
  2. * 6-ose  klasėse  skiriama po 1 pamoką – Verslumo pagrindai    (kaip Novatoriško verslumo ugdymo elementui) iš mokinių ugdymosi poreikių tenkinimo valandų.
  3. * 7-ose  klasėse antrajame pusmetyje skiriamas modulis „Lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos įgūdžių gilinimas“ iš mokinių ugdymosi poreikių tenkinimo valandų.
  4. * 8-ose  klasėse  skiriama po 1 pamoką moduliui „Kalbos ir teksto suvokimo įgūdžių gilinimui“ iš mokinių ugdymosi poreikių tenkinimo valandų.
  5. *  8-ose klasėse anglų kalbos mokymui skiriama 1 papildoma pamoka iš mokinių ugdymosi poreikių tenkinimo valandų.
  6. * 7-ose klasėse informacinės technologijos mokomos pirmajame pusmetyje.

Apsvarstyta mokyklos mokytojų tarybos posėdyje 2019-06-10, protokolo Nr.3 ir mokyklos tarybos posėdyje 2019-08-27, protokolo Nr.2