Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Pamokų laikas

1.    8:00-8:45

2.    8:55-9:40

3.    9:50-10:35

4.  10:55-11:40

5.  12:00-12:45

6.  12:55-13:40

7.  13:50-14:35

8.  14:45-15:30

Without fail, there are numerous aspects you perhaps think about remedies. What medications you can order online? Viagra is one of the best-known remedies of all time. What about sexual existence and "propecia"? Apparently "propecia generic" is a very much complicated matter. More information about this question available at "http://finasteride.me/finasteride-dosage.html". Fortunately most of problems with sexual health can be treated. Unfortunately nearly all over-the-counter medications have some kind of dangerous side effects, from headache to death. Without fail, online apothecary can naturally help you for solving your all health difficulties.

Naudingos nuorodos

 

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos konsultacinių valandų grafikas

2016 – 2017 m.m.

 

Daugiau žiūrėti čia: 

 

Without fail, there are numerous aspects you perhaps think about remedies. What medications you can order online? Viagra is one of the best-known remedies of all period. What about sexual life and "propecia"? Apparently "propecia generic" is a extremely complicated matter. More information about this matter available at "http://finasteride.me/finasteride-dosage.html". Fortunately most of problems with sexual soundness can be treated. Unfortunately nearly all over-the-counter medications have some kind of dangerous side effects, from headache to death. Without fail, online drugstore can naturally help you for solving your all heartiness difficulties.

  1

Pasiruošusi Jums padėti Panevėžio ,,Saulėtekio”progimnazijos Vaiko gerovės komisija
 ( VGK):


Jovita Anilionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui-   VGK pirmininkė,
Irena Gasiūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui- VGK pavaduotoja,
Aušra Miliauskienė, socialinė pedagogė, narė,
Aura Svetikienė, psichologė, narė,
Miglė Vitkūnienė, specialioji pedagogė-logopedė, narė,
Aurelijus Navickas, tėvų atstovas, narys,
Virgilijus Karosas, technologijų mokytojas, narys.
VGK sekretorė – Asta Masiliūnienė

Vaiko gerovės komisija progimnazijoje dirba kaip komanda ir vadovaujasi šiais principais:

● išklauso vaiką tiesiogiai arba per jo tėvus;
● priimdama su vaiku susijusius sprendimus, atsižvelgia į vaiko amžių ir brandą, jo psichikos ir fizinius ypatumus, sveikatos būklę, ugdymosi poreikius, vaiko ir tėvų interesus ir lūkesčius, socialinę aplinką ir kitas aplinkybes;
● priimdama sprendimus teikia pirmenybę vaiko interesams;
● pagalbos prieinamumui neturi įtakos vaiko etninė kilmė, rasė, lytis, socialinė jo tėvų padėtis, vaiko neįgalumas ar panašūs veiksniai;
● informacija, reikalinga vaiko problemai spręsti, yra nevieša ir prieinama tik tiems asmenims, kurie tiesiogiai susiję su problemos sprendimu;
● bendradarbiauja su Panevėžio Pedagogine-psichologine tarnyba, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais ir kitomis institucijomis.

KĄ VEIKIA VAIKO GEROVĖS KOMISIJA PROGIMNAZIJOJE?

● rūpinasi saugios aplinkos mokykloje kūrimu;
● rūpinasi mokinių mokymosi sėkme;
● nagrinėja mokyklą vengiančių lankyti mokinių menkos motyvacijos, nesėkmingo mokymosi priežastis ir teikia tėvams ir mokytojams rekomendacijas;
● organizuoja prevencijos, sveikatos stiprinimo programų įgyvendinimą mokykloje;
● pataria mokyklos vadovui, kaip geriau organizuoti socialinę paramą – mokinių maitinimą, aprūpinimą ir mokinių sveikatos priežiūrą;
● vertina specialiuosius mokinių ugdymosi poreikius, teikia siūlymus ir rekomendacijas tėvams, mokytojams, mokyklos administracijai dėl ugdymosi aplinkos pritaikymo, specialistų pagalbos, ugdymo programų, specialiųjų mokymo ir techninės pagalbos priemonių naudojimo ;
● jei būtina, siūlo tėvams, kad vaiko specialieji ugdymosi poreikiai būtų įvertinti pedagoginės psichologinės tarnybos;
● teikia informaciją tėvams ir kitiems mokyklos bendruomenės nariams apie švietimo pagalbos teikimo galimybes mokykloje ir už jos ribų;
● padeda spręsti mokinių tarpusavio santykių, pedagogų ir mokinių santykių problemas, siūlo pedagogams būdus šiems santykiams gerinti;
● analizuoja vaikų elgesio taisyklių pažeidimus mokykloje, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, ieško šių problemų sprendimo būdų;
● analizuoja vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą;
● atsitikus netikėtam skaudžiam įvykiui,teikia psichologinę pagalbą mokyklos bendruomenės nariams.

 

Without fail, there are numerous aspects you perhaps think about remedies. What medications you can order online? Viagra is one of the best-known remedies of all time. What about sexual being and "propecia"? Apparently "propecia generic" is a very complicated matter. More information about this problem available at "http://finasteride.me/finasteride-dosage.html". Fortunately most of problems with sexual soundness can be treated. Unfortunately nearly all over-the-counter medications have some kind of dangerous side effects, from headache to death. Without fail, online pharmacy can naturally help you for solving your all soundness difficulties.

Mokytojo padėjėja: 

 • padeda mokiniui įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti;
 • paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
 • padeda perskaityti ar perskaito tekstus;
 • padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;
 • padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui reikalingą mokomąją medžiagą;
 • padeda mokiniui orientuotis su ugdymu susijusioje aplinkoje.

 

Mokytojo padėjėjos Jovitos Anilionienės darbo grafikas:

          Savaitės diena

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Pirmadienis

7.30–13.00

11.3012.00

Antradienis

7.3013.00

11.3012.00

Trečiadienis

8.0012.30

11.3012.00

Ketvirtadienis

7.3011.30

11.3012.00

Penktadienis

8.0011.00

11.3012.00

 


 

Mokytojo padėjėjos Astos Kurulytės darbo grafikas:                      

          Savaitės diena

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Pirmadienis

7.508.50

10.3513.35

 

Antradienis

8.459.45

10.3513.35

 

Trečiadienis

7.5013.50

Ketvirtadienis

8.4512.45

Penktadienis

8.459.45

11.4013.40

 

 

 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos  psichologė Aura Svetikienė

El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Kabineto Nr. 78

Darbo laikas 

 

  PRIĖMIMO LAIKAS METODINĖ VEIKLA
PIRMADIENIS

14.00—15.00

12.0013.00

15.0016.00

ANTRADIENIS 14.0016.00 16.0017.00
TREČIADIENIS 14.0015.00 15.0018.00

KETVIRTADIENIS

12.0015.00

11.0012.00

15.0016.00

PENKTADIENIS 12.0014.00 11.0012.00

 

Mokyklos psichologas:

 • vertina mokinio galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
 • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas;
 • šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

 


 

 

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos psichologė Virginija Gugaitė 

Kabineto Nr. 77

Darbo laikas

Savaitės dienos

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Metodinė veikla

 

7.5511.55

 

7.5511.55

 

7.5010.50

Konsultavimo laikas

 

13.0015.00

10.0015.00

14.0015.00

13.0014.00

13.0015.00

 Mokyklos psichologo veiklos kryptys ir turinys:

 • Moksleivių, jų tėvų ar mokytojų konsultavimas. Tai pagrindinė mokyklos psichologo veiklos kryptis. Konsultacijų metu aptariami, nustatomi ir sprendžiami moksleivių ar su vaiko ugdymu susiję tėvų (ar globėjų), mokytojų sunkumai, pristatomos bei aptariamos rekomendacijos.
 • Psichologinis švietimas. Mokinių, tėvų, mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais. Klasės valandėlių ar organizuotų užklasinės veiklos užsiėmimų metu moksleiviai supažindinami su efektyviais bendravimo, konstruktyviais konfliktų ir problemų sprendimo būdais, įvairiais streso įveikimo metodais.
 • Psichologinių problemų prevencija. 
 • Bendradarbiauja su mokytojais, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, numatant ugdymo tikslų bei uždavinių pasiekimo būdus.

 

 

 

Without fail, there are numerous aspects you perhaps think about remedies. What medications you can order online? Viagra is one of the best-known remedies of all season. What about sexual living and "propecia"? Apparently "propecia generic" is a very complicated matter. More info about this matter available at "http://finasteride.me/finasteride-dosage.html". Fortunately most of problems with sexual health can be treated. Unfortunately nearly all over-the-counter medications have some kind of dangerous side effects, from headache to death. Without fail, online drugstore can naturally help you for solving your all health difficulties.

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos socialinė pedagogė Jolita Grižienė 

Telefonas 8 630 07 108 

El. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Kabineto Nr. 2 

 

 Darbo grafikas: 

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis

8.00—16.00
7.3015.30
8.0015.30
7.3015.30

8.0015.00

11.3012.00
11.3012.00
11.3012.00
11.3012.00
11.3012.00

 

 

 

 

Socialinis pedagogas: 

 • teikia vaikui socialinę pedagoginę pagalbą, panaudoja  ir kūrybiškai perteikia teorines žinias, rengia socialines programas ir projektus;
 • dirba  su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais  švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
 • vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocijų ir  elgesio bei kitų problemų sprendimo ir prevencijos programas;
 • informuoja vaikus ir jų tėvus apie jų teisę gauti socialinę–pedagoginę pagalbą;
 • bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija  sprendžiant vaikų socialines–pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems  geriau suprasti, kaip vaikų socialinės-pedagoginės problemos veikia jų elgesį, pažangumą,  lankomumą;
 • tiria socialinės-pedagoginės pagalbos poreikį;
 • kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų  atlieka šviečiamąjį–informacinį darbą;
 • inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
 • konsultuoja mokinius, mokytojus, tėvus mokinio karjeros ugdymo klausimais;
 • atstovauja ir gina vaiko teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

 

 

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos logopedė Miglė Vitkūnienė

 

El. paštas:   Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

Kabineto Nr. 76

Darbo grafikas

Savaitės diena

Darbo laikas

Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis

    13.30–15.30
    13.30–13.30
    13.30–14.30
    13.30–16.00
    12.30–15.30

 

 

 

 

 


 

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos logopedė Vilija Šiukščiuvienė

El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Kabineto Nr. 76

Darbo grafikas

Savaitės diena

Darbo laikas

Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis

     12.00–16.00
     12.00–16.00
     12.00–15.30

 

 

 

 

 

Logopedai: 

 • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos  sutrikimus;
 • individualių, pogrupinių ar grupinių pratybų metu, sudarę individualias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, šalina kalbėjimo ir kalbos sutrikimus;
 • bendradarbiaudami su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais, Pedagoginės-psichologinės tarnybos specialistais, numato  specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 • teikia metodinę pagalbą mokytojams, spec. poreikių mokinių tėvams ir juos konsultuoja spec. poreikių mokinių ugdymo klausimais.
 • dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.

 

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos specialioji pedagogė  Miglė Vitkūnienė

El. paštas:  Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Kabineto Nr. 75

Darbo grafikas

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis

9.00–13.30
8.00–13.30
8.00–13.30
8.00–13.30
8.00–12.30

 

 

11.40–12.10

 

 

 

 

 

 

Spec. pedagogas:

 • atlieka pedagoginį mokinių vertinimą: nustato mokinių pasiekimų lygį ir jo atitiktį ugdymo programoms,
 •  individualių, pogrupinių ar grupinių pratybų metu padeda spec. poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį  ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdama į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 • bendradarbiaudamas su mokytojais, spec. poreikių turinčių mokinių tėvais, Pedagoginės-psichologinės tarnybos specialistais nustato ugdymosi tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius spec. poreikių turinčių mokinių poreikius ir galimybes;
 • teikia metodinę pagalbą mokytojams, spec. poreikių turinčių mokinių tėvams ir juos konsultuoja spec. poreikių mokinių ugdymosi klausimais;
 • dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.

 Pagalbos mokiniui specialistai: 

 

socialinė pedagogė  Aušra Miliauskienė  

specialioji pedagogė  Miglė Vitkūnienė 

logopedė Miglė Vitkūnienė 

logopedė Vilija Šiukščiuvienė 

psichologė Virginija Gugaitė 

psichologė Aura Svetikienė

Without fail, there are numerous aspects you perhaps think about remedies. What medications you can order online? Viagra is one of the best-known remedies of all season. What about sexual life and "propecia"? Apparently "propecia generic" is a extremely complicated question. More information about this matter available at "http://finasteride.me/finasteride-dosage.html". Fortunately most of problems with sexual health can be treated. Unfortunately nearly all over-the-counter medications have some kind of dangerous side effects, from headache to death. Without fail, online drugstore can naturally help you for solving your all health difficulties.

 

Pagalba mokiniui specialistai:
soc.pedagogė
spec.pedagogė
logopedė
psichologė
mokytojo padėjėja
sveikatos priežiūros specialistė.
Vaiko gerovės komisija.
Švietimo pagalbos sistema( pagalbos grafinis vaizdas)
Konsultacijų grafikas
Ugdymas karjerai
Pailgintos dienos( popamokinės veiklos) grupė

 

Konsultacijų grafikas

 

Without fail, there are numerous aspects you perhaps think about remedies. What medications you can order online? Viagra is one of the best-known remedies of all period. What about sexual being and "propecia"? Apparently "propecia generic" is a very complicated matter. More info about this question available at "http://finasteride.me/finasteride-dosage.html". Fortunately most of problems with sexual soundness can be treated. Unfortunately nearly all over-the-counter medications have some kind of dangerous side effects, from headache to death. Without fail, online drugstore can naturally help you for solving your all health difficulties.

Copyright © 2017 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.