Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Pagalbos mokiniui specialistai:

 

●socialinė pedagogė Vaida Zibaie
●specialioji pedagogė Miglė Vitkūnienė
●logopedė Miglė Vitkūnienė
●logopedė Vilija Čereškienė
●psichologė Virginija Gugaitė
●psichologo asistentė Ingrida Grabauskienė
●mokytojo padėjėja Asta Kurulytė

Pasiruošusi Jums padėti Panevėžio ,,Saulėtekio” progimnazijos Vaiko gerovės komisija
 ( VGK):

Jovita Anilionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė, vadovauja Komisijos darbui, atsakinga už lankomumo, pažangumo ir elgesio problemų sprendimą, už smurto prevenciją ir intervenciją;

Vaida Zibaie, socialinė pedagogė, narė, atsakinga už bendradarbiavimą su institucijomis, sprendžiant vaiko gerovės klausimus, už gyvenimo įgūdžių ugdymą;

Mantas Inčiūra, socialinis pedagogas, narys, atsakingas už smurto ir patyčių prevencijos įgyvendinimą bei socialinės paramos mokiniams organizavimą, bendradarbiavimą su institucijomis, sprendžiant vaiko gerovės ar krizės valdymo klausimus;

Virginija Gugaitė, psichologė, narė, atsakinga už programų, tyrimų, susijusių su bendruomenės psichine sveikata inicijavimą ir koordinavimą, mokyklos ugdymo( si) aplinkos, mokinių saugumo vertinimą, krizės valdymą; už gyvenimo įgūdžių programų įgyvendinimą;

Miglė Vitkūnienė, specialioji pedagogė-logopedė, narė, atsakinga už mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, bendradarbiavimą su PPT;

Virgilijus Karosas, technologijų mokytojas, narys, atsakingas už smurto ir patyčių prevenciją ir intervenciją.

Laimą Dargužienė, lietuvių kalbos mokytoja, Vaiko gerovės komisijos sekretorė.

Vaiko gerovės komisija mokykloje

 

Mokytojo padėjėjai - Justė Pudrigailaitė, Asta Kurulytė, Sabina Šukytė

Mokytojo padėjėja: 

 • padeda mokiniui įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti;
 • paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
 • padeda perskaityti ar perskaito tekstus;
 • padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;
 • padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui reikalingą mokomąją medžiagą;
 • padeda mokiniui orientuotis su ugdymu susijusioje aplinkoje.

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos psichologė Virginija Gugaitė

Telefono nr. 861004604

El.paštas : Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Kabinetas Nr. 77

Darbo laikas:

  

Savaitės diena

Konsultacijos

Nekontaktinės  valandos

Pirmadienis

9.30-15.00

7.30-9.30

15.30-18.30

Antradienis

10.30-15.00

7.30-10.30

15.30-18.00

Trečiadienis

9.30 – 15.00

7.30-9.30

15.30-18.30

Ketvirtadienis

11.50-14.50

7.20-9.50

15.20-18.20

Penktadienis

9.55-14.55

17.55-19.25

7.30-9.00

15.25-17.55


 

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos  psichologo asistentė Ingrida Grabauskienė

Telefono nr. 868684982

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Kabinetas Nr. 78

Darbo laikas:

  

Savaitės diena

Konsultacijos

Nekontaktinės valandos

Pirmadienis

12.00-15.00

15.00-17.00

Antradienis

14.00-15.00

15.00-17.00

Trečiadienis

14.00-16.00

8.00-10.00

Ketvirtadienis

14.00-16.00

16.00-17.00

Penktadienis

8.00- 9.00

12.00-13.00

13.00-16.00

Mokykloje dirbančio psichologo veiklos sritys:

 • įvertinimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
 • konsultavimas: tiesioginio poveikio mokiniui, turinčiam asmenybės ir ugdymosi problemų (taip pat ir smurtą patyrusiam ar smurtavusiam) būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;
 • švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (Mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.

Progimnazijos socialinė pedagogė Vaida Zibaie

Telefono nr. 8 630 07 109              
El.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.          

Kabinetas Nr. 78

 Darbo grafikas: 

Savaitės diena

Darbo laikas

Pirmadienis

10.00-15.00

Antradienis

10.00-17.30

Trečiadienis

10.00-15.00

Ketvirtadienis

10.00-16.00

Penktadienis

10.00-16.00

Pietūs:  12.00-12.30


 

Progimnazijos socialinis pedagogas Mantas Inčiūra

Telefono nr. 8 630 07 108              
El.paštas:Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Kabinetas Nr2

 Darbo grafikas: 

Savaitės diena

Darbo laikas

Pirmadienis

7.30-15.00

Antradienis

7.30-16.30

Trečiadienis

7.30-15.00

Ketvirtadienis

7.30-15.00

Penktadienis

7.30-14.30

Pietūs: 11.00-11.30

 


 

Pagalbos teikimo uždaviniai: 

 • padėti mokiniams adaptuotis mokykloje;
 • ugdyti vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius bendradarbiaujant su vaiko ir mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginiais darbuotojais, socialiniais darbuotojais ir socialiniais partneriais, siekiančiais  užtikrinti vaiko ir mokinio saugumą ir teisę į mokslą;
 • tarpininkauti ir padėti šalinti priežastis, dėl kurių vaikai ir mokiniai negali dalyvauti privalomame švietime, lankyti mokyklos ar vengia tai daryti;
 • padėti sugrįžti į mokyklą jos nelankančius vaikus ir mokinius, bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsakingomis institucijomis.

    Pagalbos teikimo būdai:

 • konsultavimas – vykdomas siekiant padėti spręsti vaikams ir mokiniams kylančias socialines pedagogines problemas, taikant įvairias konsultavimo formas ir būdus; 
 • tiriamoji veikla – vykdoma siekiant išsiaiškinti ir įvertinti aplinkos poveikį vaikui ir mokiniui, ugdymosi ir mokymosi sunkumus, siekiant užtikrinti veiksmingas pagalbos strategijas; 
 • prevencinė veikla – vykdoma siekiant užtikrinti vaikui ir mokiniui saugią ugdymosi aplinką bei asmeninių, socialinių ir kitų bendrųjų kompetencijų ugdymąsi, taikant tikslingas priemones ir būdus; 
 • tarpininkavimas – vykdomas siekiant padėti rasti tinkamiausius problemos sprendimo būdus, įgyvendinant vaiko teises ir teisėtus interesus; 
 • pagalbos tinklo kūrimas – vykdomas siekiant užtikrinti kompleksiškai teikiamos pagalbos vaikui ir mokiniui teikimą.

 

 

 

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos logopedė Miglė Vitkūnienė

El. paštas:   Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

Kabinetas Nr. 75

Darbo grafikas:

Savaitės diena

Darbo laikas

Pirmadienis

13.30-15.30

Antradienis

13.30-16.30

Trečiadienis

13.30-16.00

Ketvirtadienis

13.30-14.30

Penktadienis

12.30-15.30

  


 Progimnazijos logopedė Vilija Čereškienė

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Kabineto Nr. 76

Savaitės diena

Darbo laikas

Pirmadienis

12.00-15.45

Antradienis

12.00-15.45

Trečiadienis

12.00-15.45

Ketvirtadienis

12.00-15.45

Penktadienis

12.00-14.15

 

Logopedai: 

 • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos  sutrikimus;
 • individualių, pogrupinių ar grupinių pratybų metu, sudarę individualias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, šalina kalbėjimo ir kalbos sutrikimus;
 • bendradarbiaudami su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais, Pedagoginės-psichologinės tarnybos specialistais, numato  specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 • teikia metodinę pagalbą mokytojams, spec. poreikių mokinių tėvams ir juos konsultuoja spec. poreikių mokinių ugdymo klausimais.
 • dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos specialioji pedagogė  Miglė Vitkūnienė

El. paštas:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Kabinetas Nr. 75

Darbo grafikas

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

9.00-13.30

11.40-12.10

Antradienis

8.00-13.30

11.40-12.10

Trečiadienis

8.00-13.30

11.40-12.10

Ketvirtadienis

8.00-13.30

11.40-12.10

Penktadienis

8.00-12.30

11.40-12.10

 

Specialusis pedagogas:

 • Pagrindinės specialiojo pedagogo darbo formos yra pratybos (individualios, pogrupinės (2–4 mokiniai), grupinės (5–8 mokiniai);
 • pedagogų ir kitų dalyvaujančiųjų ugdymo procese  asmenų bei mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas, o, esant poreikiui – Pagalba pamokoje ar kitaip organizuojamoje mokinio (mokinių) ugdymosi veikloje.
 • Mokyklos vaiko gerovės komisijos sprendimu Pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams teikiama pamokų ir (arba) ne pamokų metu.
 • pagalba derinama su psichologine, socialine pedagogine ir specialiąja pagalba;
 • specialusis pedagogas pareigybių aprašymuose numatytas funkcijas vykdo bendradarbiaudamas su Tarnybos, prireikus, kitų įstaigų, kurių veikla susijusi su vaiko sveikatos stiprinimu ir vaiko gerovės kūrimu, specialistais.

Grupės nariai:

Jovita Anilionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, grupės koordinatorė;
Jolita Grižienė, socialinė pedagogė metodininkė; 
Aura Svetikienė, psichologė;
Virginija Gugaitė, psichologė;
Virginija Žičkaitė, dorinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Violeta Pudrigailienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Miglė Vitkūnienė, specialioji pedagogė metodininkė;
Laimutė Šikšnienė, bibliotekos vedėja.

 

 

 

Copyright © 2022 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.