Mokytojų taryba

Apie mokytojų tarybą

 • Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro devyni nariai.
 • Mokytojų tarybos nariu galiu būti renkami visi mokytojai, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, pagalbos mokiniui specialistai, bibliotekos darbuotojai.
 • Mokytojų taryba renkama dviem metams. Tas pats asmuo mokytojų tarybos nariu gali būti renkamas dviem kadencijoms iš eilės.
 • Nutrūkus mokytojų tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, progimnazijos direktorius organizuoja naujo nario rinkimus mokytojų tarybos nuostatuose nustatyta tvarka.
 • Mokytojų tarybai vadovauja pirmininkas išrinktas atviru balsavimu pirmame tarybos posėdyje.
 • Mokytojų taryba analizuoja praktinius švietimo politikos įgyvendinimo klausimus mokykloje ir teikia siūlymus mokyklos tarybai, mokyklos direktoriui.
 • Mokytojų tarybos veikla planuojama, nutarimai protokoluojami.
 • Mokytojų tarybos posėdžius inicijuoja mokytojų tarybos pirmininkas ne rečiau kaip du kartus per pusmetį. Prireikus gali būti kviečiamas išplėstinis mokytojų tarybos posėdis.
 • Posėdis yra teisėtas jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusę tarybos narių. Nutarimai priimamai posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma.

Mokytojų tarybos nariai

Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos taryboje
1. Loreta Valickienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui pirmininkas
2. Raminta Dovydienė Pradinio ugdymo mokytoja ekspertė sekretorius
3. Jovita Anilionienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui narys
4. Vitalija Balčiūnienė Technologijų mokytoja metodininkė narys
5. Giedrė Mažuknienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė narys
6. Rima Medeckienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė narys
7. Agnė Šidlauskaitė Šokio mokytoja metodininkė narys
8. Virginija Žičkaitė Tikybos mokytoja metodininkė narys
9. Auksė Stasiškienė Informacinių technologijų mokytoja metodininkė narys

Mokytojų tarybos funkcijos

 • teikia siūlymus dėl progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • teikia siūlymus dėl progimnazijos strateginio ir metinio veiklos planų, progimnazijos 8 ugdymo plano parengimo ir jų įgyvendinimo;
 • koordinuoja metodinę veiklą;
 • analizuoja pedagogų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimo poreikį ir teikia siūlymus dėl jų tobulinimo organizavimo ir veiksmingo tam skirtų lėšų panaudojimo;
 • siūlo mokytojų atstovus į atestacijos komisiją;
 • inicijuoja ir organizuoja dalinimąsi pedagogine patirtimi;
 • teikia pasiūlymus dėl vadovėlių, mokymo priemonių poreikio;
 • atlieka kitas mokytojų tarybos funkcijas, kurios reglamentuotos progimnazijos direktoriaus patvirtintuose mokytojų tarybos nuostatuose;
 • mokytojų tarybos nutarimai yra teisėti, jeigu jie neprieštarauja teisės aktams;
 • tris savo narius deleguoja į Tarybą;
 • mokytojų taryba už savo veiklą atsiskaito vieną kartą per metus juos rinkusiems pedagogams. 
Atnaujinta: 2024-02-18
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45