Panevėžio ,,Saulėtekio“ progimnazijai reikalingas specialusis pedagogas

Panevėžio ,,Saulėtekio“ progimnazijai reikalingas specialusis pedagogas, 1etatas, nuolatiniam darbui nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

 

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijai reikalingas specialusis pedagogas (1 etatas) nuolatiniam darbui nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu atsižvelgiant į darbo krūvį, kvalifikaciją ir pedagoginį darbo stažą.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, specialybės kvalifikaciją.

2. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.

3. Gebėti valdyti informacines komunikacines technologijas ir jas taikyti ugdymo procese.

4. Gebėti bendrauti su mokytojais, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.

 

 Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Specialiojo pedagogo kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.

5. Gyvenimo aprašymą.

6. Motyvacinį laišką.

7. Pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

 

Dokumentai priimami nuo liepos 1d. iki rugpjūčio 22 d. 

Pretendentai dokumentus siunčia  elektroniniu paštu rastine@sauletekio.panevezys.lm.lt. iki 2022m. rugpjūčio 22 d. 15 val. 

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

 

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami telefonu arba elektroniniu paštu ir kviečiami į pokalbį.

Atrankos pokalbis planuojamas rugpjūčio 24 d. 10.00 val. 

Apie konkursą galima pasiteirauti: el.p. rastine@sauletekio.panevezys.lm.lt. arba tel. 8 45 51 78 85.

 

Nepamirškite padėkoti autoriui