Ugdymo organizavimas

Dokumentai

 

1-4 klasių bendrajai ugdymo programai įgyvendinti skiriamų valandų paskirstymas 2021 - 2022 m.m.

Dalykai

Savaitinių pamokų skaičius

1-os   a,b,c,d

klasės

2-os

a, b, c, d klasės

3-ios

a, b, c, d klasės

4-os

a, b, c, d klasės

Dorinis ugdymas

(etika, tikyba)

1

1

1

1

Lietuvių kalba (gimtoji)

8

7

7

7

Anglų kalba (užsienio)

-

2

2

2

Matematika

4

5

4

5

Pasaulio pažinimas

2

2

2

2

Dailė ir technologijos

2

2

2

2

Muzika

2

2

2

2

Šokis

1

1

1

1

Fizinis ugdymas

3

3

3

3

Savaitinių pamokų

skaičius mokiniui

23

25

24

25

 

5-8 klasių bendrajai ugdymo programai skiriamų valandų paskirstymas 2021-2022 m.m.

Dalykas, modulis

Savaitinių pamokų skaičius

5-os

a, b, c, d klasės

6-os

a, b, c, d klasės

7-os

a, b, c klasės

8-os

a,b, c, d klasės

Dorinis ugdymas

 (etika, tikyba)

1

1

1

1

Lietuvių kalba ir literatūra

5

5

5

5

Anglų kalba (1-oji užsienio)

3

3

3

3

Rusų/vokiečių k. (2-oji užsienio)

-

2

2

2

Matematika

4

4

       4

4

Informacinės technologijos

1

1

0,5*

0,5*

Gamta ir žmogus

2

2

-

-

Biologija

-

-

2

1

Chemija

-

-

-

2

Fizika

-

-

1

2

Istorija

2

2

2

2

Geografija

-

2

2

2

Dailė

1

1

1

1

Muzika

1

1

1

1

Technologijos

2

2

2

1

Fizinis ugdymas

3

3

3

3

Žmogaus sauga

1

-

-

1

Linksmasis programavimas

1*

     

Verslumo ugdymo pagrindai

 

1*

   

Verslumo ugdymas (modulis)

   

0,5*

0,5*

Savaitinis pamokų skaičius mokiniui

    27

    30

     30

32

Pastabos:

 • 5-ose  klasėse  skiriama po 1 pamoką linksmajam programavimui  (kaip Novatoriško verslumo ugdymo elementui) iš mokinių ugdymosi poreikių tenkinimo valandų.
 • 6-ose  klasėse  skiriama po 1 pamoką verslumo pagrindams    (kaip Novatoriško verslumo ugdymo elementui) iš mokinių ugdymosi poreikių tenkinimo valandų.
 • 7-ose  klasėse antrajame pusmetyje skiriamas modulis „Verslumo ugdymas“ iš mokinių ugdymosi poreikių tenkinimo valandų ((kaip Novatoriško verslumo ugdymo elementui).
 • 8-ose  klasėse pirmajame pusmetyje skiriamas modulis „Verslumo ugdymas“ iš mokinių ugdymosi poreikių tenkinimo valandų ((kaip Novatoriško verslumo ugdymo elementui).
 • 7-ose klasėse informacinės technologijos mokomos pirmajame pusmetyje, o 8-ose – antrajame pusmetyje.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50